Přeprava koní

Hledáte seriozní, certifikovanou a bezpečnou přepravu koní s dlouholetou praxí?

Pak jste zde správně!

Přeprava koní je mou hlavní náplní poskytovaných služeb. Nabízím vám

  • standadrtní přepravy v rámci sportovních a kulturních akcí

  • přepravy při nákupu/prodeji koně

  • odvoz koně na veterinární kliniku a/nebo zpět

  • přeprava mladých, nezkušených koní

  • přeprava klisen s hříbaty

Kladu vysoký důraz na kvalitu, profesionalitu a spolehlivost posyktovaných služeb.

Služby zahrnují

  • pojištění koní, Vás i Vašich věcí

  • seno, voda během cesty

  • zapůjčení přepravních kamaší, dek, ohlávek

  • monitoring koní kamerovým systémem během přepravy

Dostupnost 24/7

+420 721 191 369

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen „Všeobecné Podmínky“ nebo „Podmínky“) upravují postup při uzavírání smlouvy o poskytování služeb (dále jen Smlouva) mezi fyzickou osobou Pavlína Přibylová se sídlem Adamovská 112/21, 373 71 Rudolfov, IČ: 04108256, Živnostenský list povolen MM České Budějovice dne 8. 6. 2015 pod č.j.: Ž/524/2015/JHr/1024596/10 (dále také jen "Poskytovatelem") a objednatelem. Podmínky dále stanovují rámec a způsob poskytovaných služeb, nedohodnou-li se strany jinak. Tyto Podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy. Hovoří-li se dále o plnění povinností ze Smlouvy, zahrnuje to taktéž plnění povinností obsažených v těchto Podmínkách.

2. vznik smluvního vztahu

2.1. Služba je poskytována na základě Smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a fyzickou nebo právnickou osobou způsobilou k právním úkonům (dále jen „Zákazník“ popř. „Uživatel“). Smlouvu lze uzavřít taktéž prostředky komunikace na dálku (zejména např. telefonicky, elektronickou poštou, prostřednictvím internetu, apod.) nebo jiným způsobem.

2.2. Smlouva se uzavírá v písemné nebo ústní podobě. K písemnému uzavření smlouvy dojde podpisem objednávkového formuláře nebo použitím prostředků komunikace na dálku. Objednávka v písemné podobě se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou ze smluvních stran. Objednávku lze však, v souladu s výše uvedeným, uzavřít taktéž prostředky komunikace na dálku (zejména např. telefonicky, elektronickou poštou, internetem, apod.) nebo jiným způsobem. Ústně uzavřená smlouva vyžaduje písemné potvrzení pomocí prostředků komunikace na dálku (zejména pomocí potvrzující sms nebo emailem zaslaným elektronickou poštou), takové potvrzení však není třeba, došlo-li k poskytnutí plnění.

2.3. Smlouva o poskytování služeb je uzavřena okamžikem podpisu objednávkového formuláře anebo v případě ústní smlouvy v okamžiku písemného potvrzení smluvního konsensu pomocí prostředků komunikace na dálku.

2.4. Uzavřením smluvního vztahu dle čl. 2 bodu 2.1., 2.2. a 2.3. zákazník potvrzuje, že je s předmětnými smluvními podmínkami seznámen, chápe jejich obsah, a souhlasí s jejich použitím pro daný vztah. Poskytovatel a Zákazník zavazují k dodržování těchto Všeobecných Podmínek. Zákazník odpovídá Poskytovateli za škodu, která mu vznikne v důsledku uvedení nepravdivých údajů Zákazníkem.

3. Popis služeb

Poskytované služby jsou:

3.1. Transport zvířete, čímž se rozumí umožnění naložení, přeprava a složení zvířete za použití speciálního přepravníku a jeho vybavení, které je určeno k přepravě zvířat.

3.2. Další úkony a plnění objednané a akceptované poskytovatelem.

4. Práva a povinnosti smluvních stran

4.1. Na základě smlouvy, má objednatel povinnost se v dohodnuté době dle aktuální dopravní situace dopravit na místo nakládky. Místem nakládky je místo určené Zákazníkem.

4.2. Poskytovatel má povinnost poskytovat veškeré služby s odbornou péčí. Poskytovatel má povinnost postupovat s náležitou péčí, avšak neodpovídá za případné další zhoršení zdravotního stavu zvířete v důsledku vyšší moci, jeho aktuální zdravotní kondice či jiných škod způsobených v důsledku chování zvířete (např. sebeporanění apod.) V ostatních případech odpovídá Poskytovatel do výše tržní ceny zvířete, kterou zvíře má v době poskytování služeb Poskytovatelem.

4.3. Zákazník prohlašuje, že je seznámen s právní úpravou na ochranu, zejména se zákonnými požadavky kladenými na přepravu zvířete ve špatném zdravotním stavu. Dále prohlašuje, že je seznámen se sankcemi, které zákon ukládá v případě porušení předpisů na ochranu a transport zvířat.

4.4. Pokud se v průběhu přepravy zdravotní stav zvířete zhorší natolik, že by byla bezúčelná a přeprava zvířete by byla dle § 4 odst. 1 a 2 a § 4 odst. 1 písm. m) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týraní, ve znění pozdějších předpisů týráním, nemá Poskytovatel právo bez souhlasu majitele zajistit usmrcení zvířete. Kvalifikované utracení je pouze v kompetenci přivolaného veterináře.

4.5. Zákazník bere na vědomí skutečnost, že dojde-li k týrání dle § 4 odst. 1 a 2 a § 4 odst. 1 písm. m) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týraní, ve znění pozdějších předpisů a odmítne zvíře nechat kvalifikovaně utratit, může dopustit se tím správního deliktu, který bude příslušnému správnímu orgánu oznámen.

4.6. Poskytovatel má právo odmítnout, odepřít nebo zastavit plnění, kde hrozí riziko, že by se dostal do rozporu se zákonem.

4.7. Zákazník má povinnost uhradit za objednanou službu dle čl. 5. Taktéž má povinnost v případě marného výjezdu uhradit skutečné náklady a storno poplatek dle čl. 5. Marným výjezdem se rozumí výjezd, kdy byla doprava na místo určené Zákazníkem již zahájena, avšak na přání Zákazníka byla odvolána nebo jestliže se zvíře přes veškerou snahu nepodaří naložit, hradí zákazník v plné výši přístavné i cestu zpět + dobu nakládky.

5. Cena a platební podmínky

5.1. Zákazník se zavazuje platit za poskytované Služby sjednanou cenu. Cena je stanovena dle Ceníku Poskytovatele. Aktuální Ceník zveřejňuje Poskytovatel na svých internetových stránkách www.emtrans.cz. Zákazník potvrzuje, že se s Ceníkem ve znění účinném ke dni uzavření Smlouvy seznámil a s tímto souhlasí. Zaplacením ceny za objednanou Službu Zákazník znovu potvrzuje, že akceptoval znění těchto Podmínek.

5.2. Za vykonané služby bude vyúčtována Poskytovatelem částka dle Ceníku. Zákazník uhradí stranami sjednanou cenu v den transportu zvířete. Daňové doklady jsou splatné vždy k datu splatnosti uvedenému na daňovém dokladu popř. zálohovém listu. Uvedené doklady jsou předány v okamžiku uhrazení sjednané ceny.

5.3. Pro případ prodlení s placením si strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,5% denně z dlužné částky, tím není dotčen nárok na náhradu škody.

5.4  Není-li domluveno jinak, je cena za převoz splatná hotově, ihned po vykládce koně.

U převozů s rozpočtem přes 10.000 Kč požadujeme předem závdavek ve výši 70% odhadované ceny.

Závdavek je použit jako částečná úhrada ceny přepravy a bude odečten od konečné ceny.

Při zrušení přepravy ze strany přepravce z jakéhokoliv důvodu se vrátí závdavek v té výši, ve které byl přijat, ne jinak.

6. Odpovědnost za škodu

6.1. Zákazník dále odpovídá za veškerou úmyslnou i neúmyslnou škodu způsobenou při užívání poskytnuté Služby. Poskytovatel je oprávněn žádat po Zákazníkovi náhradu škody způsobené Zákazníkem, nebo přepravovanými zvířaty, včetně ušlého zisku. Náhradou škody se rozumí zejména poškození majetku Pavlíny Přibylové zejména škoda vzniklá v důsledku chování přepravovaného zvířete a dále škoda vzniklá třetím osobám v příčinné souvislosti.

7. Řešení sporů, rozhodné právo

7.1. Smluvní strany učiní vše pro to, aby veškeré spory, které mezi nimi v souvislosti s plněním této Smlouvy vzniknou, byly vyřešeny smírnou cestou. Spory bude rozhodovat dle zákona věcně a místně příslušný soud.

7.2. Všechny právní vztahy smluvních stran, které vznikly na základě Smlouvy či v souvislosti s poskytováním Služeb na jejím základě, se řídí českým právem s vyloučením kolizních norem.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Právní vztahy při poskytování Služeb se řídí Smlouvou, těmito Podmínkami, případnými zvláštními podmínkami vztahujícími se k jednotlivým druhům Služeb, zákony a dalšími právními předpisy. Ujednání Smlouvy má přednost před obsahem těchto Podmínek. Ujednání případných zvláštních podmínek vztahujících se k jednotlivým druhům Služeb má přednost před obsahem těchto Podmínek, tyto ujednání je však třeba učinit písemně nebo písemně potvrdit pomocí prostředků komunikace na dálku, nedošlo-li již k plnění ze strany Poskytovatele.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2019.